zvětšenina/špunt // enlargement/sink plug

Prostor a čas – fenomény, jimiž se zabývali mnozí významní myslitelé, vědci a filosofové z celého světa. Pojmy, jenž nedávají smysl jeden bez druhého.

V této práci jsem se snažila zobrazit pomíjivost krajiny v závislosti na čase. Vnímání prostoru je zde umocněno absurdním měřítkem zvětšeniny/špuntu.

Zobrazení zdánlivě nehybné situace (zastavené v čase) vybízí člověka, aby si představil, co se asi stalo před tím, co předcházelo zachycenému okamžiku. Při pohledu na špunt si nejspíš každý představí situaci, která se zde mohla odehrát – vypouštění velkého objemu vody, která pomalu odtéká do výlevky. Časový děj zde není proto zobrazen přímo, ale visí ve vzduchu jako otazník a otázka: „Byla zde opravdu voda, která odtekla? Jak dlouho odtékala? Kdo nebo
co tuto událost způsobilo?

-----

Space and time - phenomena that many prominent thinkers, scientists, and philosophers from around the world have dealt with. Concepts that do not make sense without each other.


In this project I tried to depict the transience of the landscape in relation to time. The perception of space is enhanced by the absurd scale of the enlargement/stopper.

The depiction of a seemingly inert situation (stopped in time) invites people to imagine what happened before the moment was captured. Looking at the sink plub people will probably imagine a situation that may have happened here - the drainage of large volumes of water that slowly flows into the sewer. Therefore, the time plot is not shown directly, instead it hangs in the air like a question mark and a question: Was there really water here that drained away?" How long was it flowing out? Who or what caused this event?


2009 // object in landscape
material:
wood, polystyrene, black foil 
size: r3m