Zóna v pohybu / 16. 1. – 17. 3. 2014 / DOX

Dialogy profesorky Adély Matasové a jejích studentů 1990 – 2014

Výstava Zóna v pohybu mapuje práce studentů, kteří prošli výtvarnými ateliéry vedenými prof. Adélou Matasovou od roku 1990 až do současnosti na VŠUP a Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, ZČU v Plzni a na University of Colorado v USA.

Zóna v pohybu / DOX
DOX uvádí výstavu: Zóny v pohybu / protisedi.cz

Tuqous Al Turba


Tuqous Al Turba / Obřad půdy
Téma multikulturního soužití je mi blízké. Tuto problematiku zažívám na vlastní kůži, považuji proto za důležité mluvit o ní a zabývat se jí. Pociťuji vliv nové kultury na moji osobnost a proces adaptace na novou kulturu přirovnávám k přijímání nové identity. Objekt vzniklý na toto téma tedy demonstruje můj vlastní život a zkoumá procesy proměn způsobené vlivem jiné kultury.

Síto s arabským ornamentem symbolizuje islámský svět a kulturu blízkého východu, kterou jsem ovlivňována. Výplet pro mě představuje pomyslnou hranici, kdy se střetává moje kultura s islámskou. Půda symbolizuje moji osobu a můj život.

-----

Tuqous Al Turba / Rite of Land
The topic of multicultural coexistence is close to my heart. I am experiencing this problem first hand, and I therefore consider it important to talk about it and deal with it. I feel the influence of a new culture on my personality and the process of adapting to a new culture is similar to adopting a new identity. The object formed on this subject thus demonstrates my own life and explores the processes of changes caused by the influence of another culture.

The sieve with an Arabic ornament symbolizes the Islamic world and culture of the Middle East, by which I am influenced. The strings represent the imaginary boundary where my culture clashes with the Islamic culture. The soil symbolizes my person and my life.

2012 // interactive object 
material: building sieve, binding wire, shovel, soil 
size: 100x130cm

Tuqous Al Turba


kus ze-mě // a piece of me/a piece of land


Orientální koberec z hlíny, který jsem skutečně položila na písek v poušti. Půda (hnědozem) je typická pro evropský kontinent, tedy i Čechy a představuje tak moji rodnou zem, moje kořeny. Písek zastupuje Blízký východ - oblast, ze které pochází můj muž. Při realizaci jsem počítala s tím, že půda s pískem by se měly časem promísit. Jde tedy o snahu propojení různých národnostních kultur.

-----

Oriental carpet from clay, which I really placed on the sa
nd in the desert. Soil (brown soil) is typical for the European continent, including Bohemia, and thus represents my homeland, my roots. The sand represents the Middle East - the area that my husband comes from. When I realized the project I expected the soil and the sand to eventually interweave. It is therefore an attempt to connect different national cultures.


2011 // object in landscape
material:
polysterene forms, soil, pottery clay
size: 170x116cm
implemented in Dubai

kus ze-mě // realization

kus ze-mě // installation

meeting in time

International symposium Klenová, 2011

do you remember?
Myslím, že nemám z ničeho vyloženě strach. Dokonce ani ze smrti ne. Věřím tomu, že život a všechno kolem něj ovliňjuji sama a jsem tedy za vše, co se mi přihodí, sama zodpovědná. Co ale často řeším a co se mě dotýká, je ztráta paměti ve stáří a s tím spojená ztráta osobní identity, ztráta všeho krásného kolem mě. To je věc, kterou asi nikdo neovlivní. Cítím v tom bezmocnost. Nedokážu se vyrovnat s pohledem na člověka s alzheimerovou chorobou nebo se stařeckou demencí. Chtěla bych pomoct, změnit to, ale nevím jak. Řeším to poměrně dlouho a obávám se, že by jednou mohla přijít chvíle, kdy někdo z mé rodiny, blízkých nebo dokonce já sama budu obětí této choroby. Věnovala jsem proto svoji práci právě této mé obavě.


Vznikla tak instalace, která představuje symbolicky život, osobnost plnou vědomostí, vzpomínek a myšlenek. Koule představuje právě paměť plnou vzpomínek a myšlenek, prostě života... Je velká, protože i život je obsáhlý a napěchovaný vzpomínkami. A ačkoliv je konstrukce poměrně pevná, povrch je naopak křehký - stejně jako sám život a všechny naše vzpomínky. To vybízí k obavě, že můžeme poměrně snadno o vše přijít. Proto je tato nestabilita podpořena šikmou plošou. V obraně proti této bezmocnosti jsem proto kouli připevnila popruhy ve snaze, že tím dokážu vše udržet na místě. Kdo to ale může s jistotou potvrdit? Popruhy se mohou kdykoliv přetrhnout, uvolnit....


Matriál a umístění:
Kostra koule je z hliníkových pásů. Má navodit pocit pevnosti, síly, trvanlivosti. Oproti tomu povrch je obalen jemnou ovčí vlnou. Vlna symbolizuje křehkost, o kterou je třeba pečovat, stále ji hlídat a udržovat. Zároveň je to přírodní materiál, který stále pracuje, je svým způsobem živý.
Koule je umístěna v otevřené krajině, nechána napospas vnějším vlivům, umístěna záměrně na svahu.
Popruhy jsou opět z přírodního materiálu, jsou pevné, ale ne nezničitelné. Zařezávají se do jemné vlny a představují urputnou snahu (až násilí) udržet kouli na místě.

naše rodiny // our families

Symbolické vyjádření propojení dvou lidí z odlišných kulturních společností. Materiály (vosk a koberec) vyjadřují typické rodinné tradice zastupující moji a manželovu rodinu.

-----

A symbolic expression of the interconnection of two people from different cultural societies. The materials (wax and carpet) express the typical family traditions of my family and my husband’s family.

2010 // object
material:
oriental carpet, bee wax, heated pedestal 
size: 160x70cm

naše rodiny // our families / performancenaše rodiny // our families / installationpinkPodle některých pověr znamená šlápnutí na víko kanálu smůlu. Hlavně pokud jde o hranatý kanál, kulaté jsou prý v pořádku. Popravdě ale myslím, že kanály skoro nikdo nesleduje. Staly se natolik běžnou záležitostí, že už je ani nevmímáme. Právě proto jsem chtěla předmět, který má ryze praktickou funkci, posunout i do dekorativní polohy. Jednoduše ho zviditelnit, upozornit na něj, zkrášlit ho. Rozhodla jsem se proto, že na víka namaluji ornamenty. Od začátku, kdy jsem o projektu přemýšlela, jsem byla rozhodnuta pro lidové ornamenty, zvažovala jsem pouze jejich rozmístění, barevnost a techniku vypracování. Původně jsem vybírala dekory vycházející z „cibulového vzoru“. Pojem „cibulák“ je totiž symbolem křehké krásy, symbolem spojení užitečnosti a potěšení ducha, symbolem jedinečnosti. Tyto hodnoty jsem chtěla „vtisknout“ i kanálům. Růžová barva mi připomíná sladké cukroví a v tak výrazném odstínu je až dětská – tedy naprostý opak k špinavým, zaprášeným kanálům. Zároveň je dostatečně výrazná a vyniká v šedé ulici. Realizováno na hlavní třídě v Plzni, celkem 6 kanálových poklopů.

pink / realization