pinkPodle některých pověr znamená šlápnutí na víko kanálu smůlu. Hlavně pokud jde o hranatý kanál, kulaté jsou prý v pořádku. Popravdě ale myslím, že kanály skoro nikdo nesleduje. Staly se natolik běžnou záležitostí, že už je ani nevmímáme. Právě proto jsem chtěla předmět, který má ryze praktickou funkci, posunout i do dekorativní polohy. Jednoduše ho zviditelnit, upozornit na něj, zkrášlit ho. Rozhodla jsem se proto, že na víka namaluji ornamenty. Od začátku, kdy jsem o projektu přemýšlela, jsem byla rozhodnuta pro lidové ornamenty, zvažovala jsem pouze jejich rozmístění, barevnost a techniku vypracování. Původně jsem vybírala dekory vycházející z „cibulového vzoru“. Pojem „cibulák“ je totiž symbolem křehké krásy, symbolem spojení užitečnosti a potěšení ducha, symbolem jedinečnosti. Tyto hodnoty jsem chtěla „vtisknout“ i kanálům. Růžová barva mi připomíná sladké cukroví a v tak výrazném odstínu je až dětská – tedy naprostý opak k špinavým, zaprášeným kanálům. Zároveň je dostatečně výrazná a vyniká v šedé ulici. Realizováno na hlavní třídě v Plzni, celkem 6 kanálových poklopů.

pink / realization

space and timeOdmyslete si na chvíli ze svého pohledu z okna do krajiny sklo. Objeví se před vámi čistý prostor. Postupně se mění a "zhmotňuje". Avšak jeho proměna je pomíjivá. Celý obraz se tak na okamžik posouvá do jiné významové roviny. Je zvýrazněn rozpolcený vztah mezi lidskou civilizací a přírodním prostředím, které působí jako protiklady, ale ve své podstatě jsou jedno.

zvětšenina/špunt // enlargement/sink plug

Prostor a čas – fenomény, jimiž se zabývali mnozí významní myslitelé, vědci a filosofové z celého světa. Pojmy, jenž nedávají smysl jeden bez druhého.

V této práci jsem se snažila zobrazit pomíjivost krajiny v závislosti na čase. Vnímání prostoru je zde umocněno absurdním měřítkem zvětšeniny/špuntu.

Zobrazení zdánlivě nehybné situace (zastavené v čase) vybízí člověka, aby si představil, co se asi stalo před tím, co předcházelo zachycenému okamžiku. Při pohledu na špunt si nejspíš každý představí situaci, která se zde mohla odehrát – vypouštění velkého objemu vody, která pomalu odtéká do výlevky. Časový děj zde není proto zobrazen přímo, ale visí ve vzduchu jako otazník a otázka: „Byla zde opravdu voda, která odtekla? Jak dlouho odtékala? Kdo nebo
co tuto událost způsobilo?

-----

Space and time - phenomena that many prominent thinkers, scientists, and philosophers from around the world have dealt with. Concepts that do not make sense without each other.


In this project I tried to depict the transience of the landscape in relation to time. The perception of space is enhanced by the absurd scale of the enlargement/stopper.

The depiction of a seemingly inert situation (stopped in time) invites people to imagine what happened before the moment was captured. Looking at the sink plub people will probably imagine a situation that may have happened here - the drainage of large volumes of water that slowly flows into the sewer. Therefore, the time plot is not shown directly, instead it hangs in the air like a question mark and a question: Was there really water here that drained away?" How long was it flowing out? Who or what caused this event?


2009 // object in landscape
material:
wood, polystyrene, black foil 
size: r3m

být součástí // to be a part ofZamyšlení se nad tím, kdo jsme, kde žijeme a kam patříme.

Každý z projektorů promítá pouze polovinu textu “BÝT SOUČÁSTÍ”. Teprve po spojení se nápis stává čitelný a divák je tedy vybízen k tomu, aby našel ono místo spojování. Akce se díky němu stává kompletní a on je na chvíli součástí...

-----


Thinking about who we are, where we live, and where we belong.

Each of the projectors only projects a half of the text "TO BE A PART OF." Only after it is connected the writing becomes readable and the viewer is encouraged to find that place of connection. The event becomes complete thanks to him and he is now a part of it...


2008 // performance
material:
two projectors

barbie

six

butterfly effect

butterfly effect // installation


butterfly effect // realization