Tuqous Al Turba


Tuqous Al Turba / Obřad půdy
Téma multikulturního soužití je mi blízké. Tuto problematiku zažívám na vlastní kůži, považuji proto za důležité mluvit o ní a zabývat se jí. Pociťuji vliv nové kultury na moji osobnost a proces adaptace na novou kulturu přirovnávám k přijímání nové identity. Objekt vzniklý na toto téma tedy demonstruje můj vlastní život a zkoumá procesy proměn způsobené vlivem jiné kultury.

Síto s arabským ornamentem symbolizuje islámský svět a kulturu blízkého východu, kterou jsem ovlivňována. Výplet pro mě představuje pomyslnou hranici, kdy se střetává moje kultura s islámskou. Půda symbolizuje moji osobu a můj život.

-----

Tuqous Al Turba / Rite of Land
The topic of multicultural coexistence is close to my heart. I am experiencing this problem first hand, and I therefore consider it important to talk about it and deal with it. I feel the influence of a new culture on my personality and the process of adapting to a new culture is similar to adopting a new identity. The object formed on this subject thus demonstrates my own life and explores the processes of changes caused by the influence of another culture.

The sieve with an Arabic ornament symbolizes the Islamic world and culture of the Middle East, by which I am influenced. The strings represent the imaginary boundary where my culture clashes with the Islamic culture. The soil symbolizes my person and my life.

2012 // interactive object 
material: building sieve, binding wire, shovel, soil 
size: 100x130cm

Tuqous Al Turba


kus ze-mě // a piece of me/a piece of land


Orientální koberec z hlíny, který jsem skutečně položila na písek v poušti. Půda (hnědozem) je typická pro evropský kontinent, tedy i Čechy a představuje tak moji rodnou zem, moje kořeny. Písek zastupuje Blízký východ - oblast, ze které pochází můj muž. Při realizaci jsem počítala s tím, že půda s pískem by se měly časem promísit. Jde tedy o snahu propojení různých národnostních kultur.

-----

Oriental carpet from clay, which I really placed on the sa
nd in the desert. Soil (brown soil) is typical for the European continent, including Bohemia, and thus represents my homeland, my roots. The sand represents the Middle East - the area that my husband comes from. When I realized the project I expected the soil and the sand to eventually interweave. It is therefore an attempt to connect different national cultures.


2011 // object in landscape
material:
polysterene forms, soil, pottery clay
size: 170x116cm
implemented in Dubai

kus ze-mě // realization

kus ze-mě // installation