Tuqous Al Turba


Tuqous Al Turba / Obřad půdy
Téma multikulturního soužití je mi blízké. Tuto problematiku zažívám na vlastní kůži, považuji proto za důležité mluvit o ní a zabývat se jí. Pociťuji vliv nové kultury na moji osobnost a proces adaptace na novou kulturu přirovnávám k přijímání nové identity. Objekt vzniklý na toto téma tedy demonstruje můj vlastní život a zkoumá procesy proměn způsobené vlivem jiné kultury.

Síto s arabským ornamentem symbolizuje islámský svět a kulturu blízkého východu, kterou jsem ovlivňována. Výplet pro mě představuje pomyslnou hranici, kdy se střetává moje kultura s islámskou. Půda symbolizuje moji osobu a můj život.

-----

Tuqous Al Turba / Rite of Land
The topic of multicultural coexistence is close to my heart. I am experiencing this problem first hand, and I therefore consider it important to talk about it and deal with it. I feel the influence of a new culture on my personality and the process of adapting to a new culture is similar to adopting a new identity. The object formed on this subject thus demonstrates my own life and explores the processes of changes caused by the influence of another culture.

The sieve with an Arabic ornament symbolizes the Islamic world and culture of the Middle East, by which I am influenced. The strings represent the imaginary boundary where my culture clashes with the Islamic culture. The soil symbolizes my person and my life.

2012 // interactive object 
material: building sieve, binding wire, shovel, soil 
size: 100x130cm